ANBI informatie


Gegevens

ANBI: 53564
Stichting Malaika Kids Nederland
Beukplein 13
2565 ZE Den Haag
www.malaika-kids.org
info@malaika-kids.org
RSIN/Fiscaal nummer: 816803845
 

Bestuurssamenstelling


Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen,  die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, dan wel in de plaats van de beide laatsten een secretaris-penningmeester, aanwijzen.   De bestuurders worden benoemd door het bestuur.  Het bestuur stelt tevens het aantal bestuurders vast.

 
Het bestuur bestaat thans uit 3 personen
  • AJM Willemsen, Voorzitter
  • MJ Steemers, Penningmeester
  • EH Koch, Secretaris

Beloningsbeleid


  • De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden
  • De stichting heeft geen werknemers in dienst

Beleidsplan


De stichting heeft ten doel het verstrekken van hulp aan kinderen in Afrika in het algemeen en Tanzania in het bijzonder. De stichting beoogt niet het maken van winst. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door subsidies, giften en donaties en hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten.

Het bestuur organiseert jaarlijks een aantal fondsenwervende activiteiten, zoals golfwedstrijden en deelname aan hardloopwedstrijden en dergelijke waarbij de deelnemers zich kunnen laten sponsoren. Daarnaast bewerkt het bestuur, bijgestaan door vrijwilligers, een steeds uitgebreider netwerk van particulieren, fondsen en bedrijven voor eenmalige of langjarige donaties.

De hiermee verworven fondsen worden in maandelijkse tranches overgemaakt naar de zusterstichting Malaika Kids Tanzania voor de dagelijkse operationele kosten.

Ook werft de stichting donaties speciaal voor uitbreiding van het Children’s Village van Malaika Kids Tanzania. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van “verdubbelaars” zoals Wilde Ganzen.

De stichting heeft een vermogen bestaande uit vrije en bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. Het vermogen wordt gehouden in een internet spaarrekening op naam van de stichting. De stichting belegt haar vermogen niet in andere vermogensbestanddelen.

Te downloaden documenten


Standaardformulier Publicatieplikcht ANBI
 
Statuten
 
Jaarverslagen Malaika Kids
 
Uittreksel Kamer van Koophandel 2010