ANBI informatie

Malaika Kids Nederland voldoet aan de door de belastingdienst gestelde voorwaarden en is aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling.

Gegevens

Stichting Malaika Kids Nederland 
Beukplein 13 
2565 ZE Den Haag 

www.malaika-kids.org 
info-nl@malaika-kids.org 
ANBI: 53564
 
Fiscaal nummer: 816803845

Beleidsplan

De stichting heeft ten doel het verstrekken van hulp aan kinderen in Afrika in het algemeen en Tanzania in het bijzonder. De stichting beoogt niet het maken van winst. Het tot verwezenlijking van het doel van de stichting bestemde vermogen wordt gevormd door subsidies, giften en donaties en hetgeen verkregen wordt door erfstellingen of legaten. 

Het bestuur organiseert jaarlijks een aantal fondsenwervende activiteiten, zoals golfwedstrijden. Daarnaast bewerkt het bestuur, bijgestaan door vrijwilligers, een steeds uitgebreider netwerk van particulieren, fondsen en bedrijven voor eenmalige of langjarige donaties. 

De hiermee verworven fondsen worden in maandelijkse tranches overgemaakt naar de zusterstichting Malaika Kids Tanzania voor de dagelijkse operationele kosten. 

Ook werft de stichting donaties speciaal voor uitbreiding van het Kinderdorp van Malaika Kids Tanzania. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van “verdubbelaars” zoals Wilde Ganzen. 

De stichting heeft een vermogen bestaande uit vrije en bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen. Het vermogen wordt gehouden in een internet spaarrekening op naam van de stichting. De stichting belegt haar vermogen niet in andere vermogensbestanddelen.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, dan wel in de plaats van de beide laatsten een secretaris-penningmeester, aanwijzen. De bestuurders worden benoemd door het bestuur. Het bestuur stelt tevens het aantal bestuurders vast.

Het bestuur bestaat thans uit 3 personen:

  • A.J.M. Willemsen, Voorzitter
  • M.J. Steemers, Penningmeester
  • E.H. Koch, Secretaris
Beloningsbeleid:

  • De leden van het bestuur ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. 
  • De stichting heeft geen werknemers in dienst.

Documenten

De onderstaande documenten kunt u downloaden:
Standaardformulier Publicatieplicht ANBI Statuten Uittreksel Kamer van Koophandel 2010
De overzicht van de jaarverslagen zijn hier te vinden.